top of page
A független színházakra vonatkozó jogi környezet alakulása 2009-2018 között

2008. XII. 19. 

Az Országgyűlés elfogadja az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.  évi XCIX. törvényt (Emtv.). 

Az Emtv. 44. § a független színház definícióját is meghatározza, azaz ahol ez a törvény a független színházat említi, az alábbi szervezetekre utal:

„15. független színház: állami vagy önkormányzati fenntartó nélkül működő színház, balett- vagy táncegyüttes”

A törvény alapján kialakított nyilvántartási rendszerben a független színházakat az ún. VI. kategóriába sorolják.

Az I-V. kategóriába sorolt szervezetek éves működési támogatását a költségvetési törvény határozza meg oly módon, hogy azt az önkormányzatot támogatja az állam, amelyik a szervezetet fenntartja vagy közszolgáltatási szerződést kötött vele. Ezzel szemben a VI. kategóriába sorolt független színházak támogatásának meghatározására évente, pályázati úton kerül sor.

Az I-V. kategóriába sorolás feltételeként nézőszám és előadásszám kritériumokat határoz meg a törvény, továbbá két szervezeti jellegű feltételt:

  1. a szervezet valamely önkormányzat fenntartásában (tulajdonában) működik vagy önkormányzattal kötött érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik a törvény szerinti támogatások igénybevétele alatt, továbbá

  2. vezetőjét a törvény rendelkezéseinek megfelelően bízták meg.

 

Elvileg bármelyik független színház számára nyitott az, hogy kategóriát váltson, azaz kikerüljön a pályázati körből, ha teljesíti ezeket a feltételeket. A közszolgáltatási szerződés megkötése a törvény hatálybalépésétől kezdődően a független színházak számára is lehetséges volt, ha valamely önkormányzat részére közszolgáltatások nyújtását vállalta. Ugyanakkor a besorolás további kritériuma,  azaz hogy a színház vezetőjének megbízásakor az Emtv feltételeit be kell tartani (pályázati úton történő kiválasztás, Emtv alapján felállított bizottság bírálata, képesítési feltételek, munkaviszony létesítésére vonatkozó követelmény), egy magántulajdonban álló vagy magánszemélyek közössége (egyesület) által fenntartott szervezet esetében ennek teljesítése nem volt elvárható. Ténylegesen egyetlen független színház átsorolása sem történt meg azalatt az időszak alatt, amíg a rendelkezés hatályban volt. (2009. január 1-2011. december 31.)

A nyilvántartásba vétel és besorolás nem a működés, a művészeti tevékenység folytatásának feltétele, viszont az Emtv.  alapján nyújtható támogatások többsége kizárólag a nyilvántartásban szereplő és kategóriába sorolt előadó-művészeti szervezetek számára elérhető. 

Az Emtv. elfogadáskor hatályos szövegének független színházak szempontjából legfontosabb rendelkezése, hogy a VI. kategóriába sorolt színházak pályázati úton elosztható támogatásának aránya az I-VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének legalább 10%-a. Az éves támogatási forrás minimum keretösszegének meghatározásával együtt a jogalkotó kimondja azt is, hogy ez „az  előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatása és a magánszféra versenyképességének erősítése érdekében” indokolt.

A támogatás mértékének törvénybe iktatása pénzügyi garanciát jelentett a független színházak számára tekintettel arra, hogy az I-V. kategóriába tartozó szervezetek éves támogatási kerete 2009-ben, a törvény hatálybalépésének évében jelentősen nőtt:

2009. november 12.

A társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatási rendszer (Tao-támogatás) bevezetése

Az Európai Bizottság az N 464/2009. számú egyedi határozatával hagyta jóvá azt a támogatási programot, amely lehetővé tette, hogy az előadó-művészeti szervezet támogatója társasági adókedvezményben részesüljön az általa nyújtott támogatás arányában. Az adókedvezménnyel kapcsolatos szabályokat a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény határozta meg.

A támogatási programban a kedvezményezett előadó-művészeti szervezetek a nettó jegybevételük 80 %-ának mértékéig támogatást fogadhattak be adóalanyoktól, akiket a támogatás összegére tekintettel társaságiadó-kedvezmény illetett meg.

 

2010. január 1. 

Az Emtv. által bevezetett új, a besorolási kategóriákhoz kapcsolódó támogatási rendszer elindítása

 

2010. június 18.

Zárolás

A Kormány a 1132/2010. (VI.18.) határozatával elrendelt zárolás keretében, amely valamennyi színházi szervezetet érintett, a független színházak pályázati támogatására szolgáló keretösszeget a támogatási döntés meghozatala után 801,0 millió Ft összegre módosították, amely 34%-os csökkenést jelentett.

 

2011. január 1.

Az Emtv.  módosításának hatálybalépése, amelynek keretében a független színházak támogatására vonatkozó 10%-os arány 8%-ra változik.

Az Emtv. módosításával a VI. kategóriába sorolt színházak pályázati úton elosztható támogatásának aránya az I-VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének legalább 8%-a.

 

2012. január 1.

Az Emtv. átfogó módosítása

A nyilvántartásba vétel feltétele, hogy a szervezet legalább 3 éve főtevékenységként előadó-művészeti tevékenységet folytasson.

Az Emtv. módosítása megszünteti az előadó-művészeti szervezetek hatósági besorolási rendszerét, és helyette adatszolgáltatáson alapuló minősítési rendszert vezet be, amely alapján a minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek közvetlen költségvetési támogatást kapnak a működésükhöz, míg a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek működési támogatása pályázati úton történik.

A módosítás törli a független színházak éves működési támogatási keretösszegének minimumát a törvényből.

 

A Tao-támogatás változásai:

2019. január 1.

Az előadó-művészeti Tao-támogatás megszüntetése

2018. november 23-án hirdette ki az Országgyűlés azt a törvényt, amely hatályon kívül helyezte a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény előadó-művészeti Tao-támogatással kapcsolatos rendelkezéseit. A támogatási rendszer megszüntetésével kapcsolatban a törvény indokolása nem tartalmaz eligazítást.

A támogatási rendszer helyébe 2019-től az ún. előadó-művészeti többlettámogatási rendszer lépett, amelynek 2019. évi keretösszege a 2018. évi Tao-támogatási keretösszeg alapulvételével 37,4 milliárd forint volt. (2020-ban 37,0 milliárd forint)


 

Az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartását vezető hatóság:

 

2009. január 1-2011. december 31.  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Előadó-művészeti Iroda

2012. január 1-2016. december 31. NKA Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda

2017. január 1- Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

krono1.JPG
krono2.JPG
bottom of page