top of page

Működési támogatás

Az Emtv. hatálybalépése előtt az állam a helyi önkormányzatok által támogatott, nem költségvetési intézményként működő független színházak és táncegyüttesek állami támogatására írt ki évente pályázatot.

A támogatás - a 2008. évi kiírás szerint - “elsősorban a színházterem használatával kapcsolatos kiadások, közüzemi, kommunikációs, adminisztrációs, karbantartási stb. díjak, valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei költségének támogatására. A támogatás esetenként felhasználható produkciós költségekre is.”

 

1. Táblázat 

A független színházak és táncegyüttesek működési támogatása 2005-2008 

A 2005-ben támogatott szervezetek közül 30-an ma is működnek, és működésükhöz az állam támogatást nyújt.


 

2. Táblázat

2005 és 2018 között folyamatosan működő és támogatott független színházak és táncegyüttesek

 

*

*

*


 

Az Emtv. meghatározta a törvény szerinti támogatás igénybevételének feltételeit és garanciáit:

 

Garanciák:

 • A költségvetési törvény meghatározza az I-VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek, valamint az I-II. kategóriába sorolt zenekarok és énekkarok elosztható támogatásának keretösszegeit.

 • Az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatása és a magánszféra versenyképességének erősítése érdekében a VI. kategóriába sorolt (független) színházak pályázati úton elosztható támogatásának aránya az I-VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének legalább 10%-a.

 • A kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetében kell biztosítani a VI. kategóriába sorolt színházak támogatási előirányzatát, az e törvény 21. §-a alapján nyújtható pályázati támogatások előirányzatát

 • Az V. és VI. kategóriába sorolt színházak támogatása pályázati úton történik. 

 • A pályázatokról történő döntései megalapozásához a miniszter az EMT javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel. 

 • A döntésekre a szakmai kuratórium előterjesztése alapján az EMT tesz javaslatot. 

 • A javaslattól eltérő döntéseit a miniszter köteles megindokolni.

 • A pályázatokat minden évben február 15-ig közzé kell tenni, és április 30-ig közzé kell tenni az eredményt.

 

Feltételek:

 • A támogatás feltétele - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az előadó-művészeti államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel.

 • A nyilvántartásba vétel feltétele 2009. január 1-jén:

 • közhasznú jogállás

 • szervezeti adatokról adatszolgáltatás

  • nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyeit, cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát vagy törzskönyvi nyilvántartási számát, a besorolási kategóriáját (10-11. §), valamint a fenntartó nevét, szervezeti formáját és székhelyét

 • a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a hatóság besorolta valamely törvényi kategóriába: A VI. kategóriába kell besorolni azt a független színházat, amely legalább két éve működik, és nem felel meg az I-V. kategóriába sorolás feltételeinek.

 

Kritériumok, szakmai és bírálati szempontrendszer

 

A minisztérium által kezelt működési pályázat, eredetét tekintve, a független színházak számára lett kitalálva. A 2008-as Előadó-művészeti Törvény egyfajta szakmai önkormányzatiságot volt hivatott biztosítani ezen a pályázati eljáráson keresztül, miközben a szakmai minőségbiztosítás is a feladata volt. Ez például azt jelentette volna, hogy a pályázat kuratóriumát szakmai szervezetek delegálják, kifejezetten nem politikai, hanem szakmai alapon, legalább 3 éves, függetlenített megbízatást kaptak volna, eljárásuk transzparenciához lett volna kötve, beleszólási joguk lett volna a kiírás megfogalmazásába, stb.. Ugyanakkor egyfajta nyilvános – a Független Színházak Szövetsége által széles körben egyeztetett – kritériumrendszer alapján dolgoztak volna, valamint több más, az átláthatóságot, a nyitottságot, a szakmai előmenetelt, és a tervezhető működést biztosító elemet tartalmazott volnaA működési pályázat 2009-2018 között folyamatosan alakult egyrészt a jogszabályi változásokra tekintettel, másrészt a kiíró részéről igény mutatkozott arra, hogy – többek között a Független Előadó-művészeti Szövetséggel egyeztetve – meghatározza és fejlessze az egyes pályázati kategóriák kritériumait (így többek között a minimálisan teljesítendő előadás- és nézőszámot), a pályázat szakmai és bírálati szempontjai, amely utóbbi 2013 óta változó terjedelemben ugyan, de a kiírás része.

 

Keretösszeg

 

A működési pályázat tartalmán kívül meghatározó elem az éves keretösszeg, amelyet a - 2020-ig - a költségvetési törvényben külön nevesítve Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából eredő feladatok című előirányzat tartalmazott. az I-VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének 10%-a. 

A törvényi rendelkezés a keretösszeg meghatározásához indokolást is adott: az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatása és a magánszféra versenyképességének erősítése érdekében.

 

A 10%-os szabály alakulása:

2009. 01.01-2010.12.31. 1 az I-V. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének 10%

 

2011.I.1. - 2011.12.31 az I-V. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének 8%

 

2012.01.01-2012.04.30. az I-V. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének figyelembevételével

 

2012. 05.01- nincs rendelkezés 


 

2012. május 1-től a működési támogatás keretösszegére vonatkozó minden szabályt hatályon kívül helyezett a jogalkotó. Egy új garanciális szabály bekerült viszont: A művészeti és működési támogatásra irányuló pályázatokat legkésőbb február 15-éig kell kiírni, és április 30-áig a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntéseket nyilvánosságra kell hozni.

 

3. Táblázat

Keretösszeg alakulása 2009-2019

*

*

* 

Pályázói kör

 

2009-ben a VI-os kategóriában nyilvántartásba vett független színházak támogatására írt ki pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium, 1 milliárd 214,955 millió Ft keretösszeggel.

Az előadó-művészeti szervezetek hat kategóriába történő besorolása 2012-ig maradt fenn, az új támogatási rendszerben a működési pályázaton a minősítéssel nem rendelkező nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek vehettek részt. Ettől kezdődően a korábban VI. kategóriába sorolt független színházak mellett e pályázaton igényelhettek támogatást:

 • a korábban II. vagy  IV. kategóriába sorolt nemzetiségi színházak, befogadó színházak

 • a korábban V. kategóriába sorolt önkormányzati szabadtéri színházak

 • a korábban II. kategóriába sorolt, minősítéssel nem rendelkező önkormányzati tulajdonban álló szervezetek is

 

4. Táblázat 

A működési pályázaton résztvevő pályázók és nyertesek számának alakulása 2009-2019

*

*

*


 

Bírálat

 

Az Emtv alapján a miniszter kéri fel a kurátorokat a tárgyévi pályázatok elbírálására. A kurátorok személyére 2013-ig az Előadó-művészeti Tanács, 2013-tól a Színházművészeti Bizottság tesz javaslatot. A Színházművészeti Bizottság személyi javaslatát az érintett érdekképviseleti szervezetek véleményének kikérése után teszi meg. (Megjegyzés: 2020-ban először a Független Előadó-művészeti Szövetség, bár a terület reprezentatív érdekképviseleti szervezete, nem adhatott véleményt a kurátorok személyére vonatkozó javaslatra, a kiíró minisztérium tájékoztatása alapján időhiány miatt.)

műk1.JPG
bottom of page