top of page

Nyilvántartás

Az előadó-művészeti tevékenység folytatásának általános feltétele, hogy a szervezet létesítő okirata (társasági szerződése, alapszabálya, alapító okirata) alapján e tevékenységet folytassa, és ezt az adóhatóságnál bejelentse.

 

Az Emtv. alapján az előadó-művészeti szervezetek törvény szerinti támogatás (és a későbbi, Tao. törvény szerinti támogatás) igénybevételének feltétele a hatósági nyilvántartásba vétel. 

A törvény a megalkotása óta tartalmaz szabályt arra vonatkozóan, hogy ha valamely szervezet 5 éven keresztül nem vesz igénybe  a törvény szerint nyújtható támogatást, azt a hatóság törli a nyilvántartásból. Törölni kell a szervezetet a nyilvántartásból, ha  annak feltételei nem állnak fenn.

A törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő előadó-művészeti szervezeteket  2009 március 1-től  - kérelmük - alapján a hatóság nyilvántartásba vette és besorolta a törvény szerinti hat kategória valamelyikébe:

 

1. kategória

 • színház, bábszínház

 • évente legalább 180 előadást tart, 

 • saját társulattal 

 • legalább két bemutatót hoz létre, 

 • és a megtartott előadások legalább 75%-a a színház, bábszínház saját előadás

 

2. kategória

a) produkciós színház

 • évente legalább 100 előadást tart, és 

 • legalább két bemutatót hoz létre

b)  befogadó színház, 

 • évente legalább 140 előadást tart, és 

 • az általa játszott előadások legalább 30%-a saját előadása

 

3. kategória

 •  az a balett- vagy táncegyüttes

 •  évente legalább 50 balett-, tánc- vagy mozgásművészeti előadást tart.

 

4. kategória

a) színház, bábszínház

 • évente legalább 100 előadást tart,

 •  saját társulattal 

 • legalább két bemutatót hoz létre, és 

 • a megtartott előadások legalább 75%-a a színház, bábszínház saját előadása, valamint

b) befogadó színház

 • évente legalább 100 előadást tart, és

 • az általa játszott előadások legalább 30%-a saját előadása.

 

5. kategória

 • szabadtéri színház, nemzeti és etnikai kisebbségi színház, 

 • évente legalább 20 színházi előadást tart vagy legalább évi 50 ezer fizető nézője van, és

 • egy bemutatót hoz létre.

 

Az I-V. kategóriába tartozó szervezetek esetén további feltételek:

 • önkormányzati fenntartó vagy önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés

 • a vezetőjét a törvény szerint bízták meg.

1. kategória: az a független színház, amely legalább két éve működik, és nem felel meg az I-V. kategóriába sorolás feltételeinek.

A törvény egyrészről leképezte a több évtizede kialakult kőszínházi struktúrát, amelybe beemelte a független színházakat. Sajátossága, hogy - éppen azért, mert a meglévő struktúrát vette alapul - hogy a támogatások különböző formáihoz való hozzáférés elsődleges szempontja, hogy milyen fenntartóval működik a szervezet. Pályázat nélkül, a költségvetési soron tervezett költségvetési támogatást csak valamely önkormányzathoz tartozó, kötődő szervezet kaphatott. A támogatás maga az önkormányzatok működéséért felelős minisztérium költségvetésében szerepelt, és az önkormányzat utalta át a szervezetnek, amely beszámolási kötelezettséggel is az önkormányzatnak tartozott.

Ebben a struktúrában egy független színházi társulat azt a feltételt, amely az I-V. kategóriába csak  önkormányzat által fenntartott, vagy önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szervezet kerülhet, teljesíthette. Ugyanakkor az a feltétel, amely szerint a vezetőjét a törvény alapján, azaz nyilvános pályázat útján, a törvényben meghatározott összetételű bíráló bizottság javaslata alapján kell megbízni, kizárta a független szervezeteket az I-V. kategóriából, hiszen az éppen a jogi függetlenségük feladását jelentette volna.

2012-től a besorolás megszűnik, helyette a minősítés a feltétele annak, hogy az előadó-művészeti szervezet pályázat nélkül jusson központi költségvetési támogatáshoz. 

Az eljárás

A nyilvántartásba vétel feltételei 2009 óta lényegesen nem változtak, formális jellegűek.

2009. március 1-től  nyilvántartásba vétel és besorolás független színházként

 • önálló jogi személyiséggel rendelkező

 • közhasznú jogállású

 • színház, balett- vagy táncegyüttes

 • előadó-művészeti tevékenység az alaptevékenysége

 • nincs állami vagy önkormányzati fenntartója

 • legalább 2 (teljes) éve működik

 

2012. január 1-től nyilvántartásba vétel független színházként

 • önálló jogi személyiséggel rendelkező

 • közhasznú jogállású 

 • színház, balett- vagy táncegyüttes

 • előadó-művészeti tevékenység az alap-, illetve főtevékenysége

 • nincs állami vagy önkormányzati fenntartója

 • legalább 3 (teljes) éve működik

 

A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a kérelem adatait igazoló dokumentumokat:

a) az előadó-művészeti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okiratát,

b) a szervezet a bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos adatairól kiadott, 30 napnál nem régebbi kivonatát, nonprofit gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

A hatóság az eljárás keretében egyéb dokumentumokat is bekérhet, így - a jelen tanulmány készítésekor fennálló gyakorlat szerint - a 3 éves működés tényének  igazolásaként a nyilvántartásba vételhez csatolni kell három évvel korábban hatályos létesítő okiratot.

A nyilvántartásba vételi eljárás szakhatósági elemeket nem tartalmaz, azaz nincs szakmai vizsgálata a nyilvántartásba vételhez benyújtott dokumentációnak. Nem jelenik meg a nyilvántartásba vétel feltételeként sem a rendszeres, illetve folyamatos tevékenység, sem annak professzionális (hivatásszerű) tevékenységként folytatása.

 

 

A hatóság

Az Emtv. megalkotásakor, akkor a már működő Filmiroda részeként az előadó-művészeti hatóság. 2009-től a Film- és Előadó-művészeti Iroda végezte az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásával, besorolásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

2017-től a Pest Megyei Kormányhivatal látja el az előadó-művészeti szervezetekkel kapcsolatos hatósági és igazgatási szolgáltatási feladatokat.

A hatóság feladatkörébe az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásával és beszámolási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos feladatok mellett 2019 végéig beletartozott az ún. Tao-támogatással kapcsolatos hatósági és igazgatási szolgáltatási feladatok ellátása. E körben a szervezetek adatszolgáltatása alapján a hatóság fogadta el a támogatás alapjául szolgáló jegybevétel összegét, továbbá adta ki az előadó-művészeti szervezet támogatójának a társasági adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást. A hatóság ellenőrizte a Tao-támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat is.

bottom of page